Online afspraak maken

Zoeken in Patiënteninformatie

Bakker:
0546 - 825 193

Kuipers:
0546 - 812 068

Spoed

Hospitaalweg 2
7607 TW Almelo

Implantologie

Een implantoloog vervangt één of meerdere tanden door implantaten. Deze implantaten worden na het plaatsen voorzien van een kroon, brug, of een overkappingsprothese.

Tandtechniek

Het tandtechnische laboratorium in ons centrum vervaardigt protheses, kroon-en brugwerk, beugels, frames etc.

Mondverzorging

Wie zijn gebit gezond wil houden, zal daar iets voor moeten doen. In de eerste plaats is het belangrijk dat het gebit goed schoon wordt gehouden, met name na de maaltijden.


ZoekresultatenSluiten

Gerelateerd

Tarieven

Alle tandartsen in Nederland werken volgens vaste tarieven...

Betalingsvoorwaarden

De KNMT betalingsvoorwaarden (pdf) gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts of orthodontist....

Klachten

Heeft u een klacht, vertel het ons!...

Trefwoorden

Voorwaarden

U bevindt zich hier

Patiënteninformatie > Tarieven > Algemene Voorwaarden TKC

Algemene Voorwaarden TKC

Algemene voorwaarden TandheelKundig Centrum Almelo (verder te noemen TKC):

Een goede samenwerking met de patiënt is noodzakelijk voor het goed functioneren van de praktijk.
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst tussen de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger en de tandarts c.q. diens waarnemer. De voorwaarden zijn mede van toepassing op alle uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende vervolgovereenkomsten tussen patiënt en tandarts.

-De patiënt is verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste NAW gegevens (Adres, telefoonnummer, BSN Verzekeringsgegevens en email-adres.)
Bij verhuizing en/of adreswijziging van patiënt dient deze het TKC hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Ingeval patiënt dit nalaat, komen de hieruit ontstane gevolgen voor rekening van patiënt  zoals - maar niet uitsluitend – de buitengerechtelijke kosten omdat declaraties of betalingsherinneringen de patiënt niet zouden hebben bereikt.

-Door in te loggen in het online-afspraken-maken onderdeel van onze website www.tkc.nu gaat de patiënt akkoord met het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens. Dit betreft de NAW gegevens en het emailadres.

-De patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het doorgeven van de gebruikte medicatie of wijziging in de medicatie.

- De tandarts berekent de kosten van de behandeling ingevolge de meest actuele particuliere tarievenlijst. Bij verrichtingen waarvan de kosten per verrichting of in het totaal hoger zijn dan € 250,- wordt dit gemeld aan de patiënt, indien gewenst schriftelijk. Indien u ook op de hoogte wilt worden gebracht van behandelingskosten lager dan € 250 euro dient u dit vóór of tijdens de behandeling aan te geven. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor het niet vermelden van niet verzekerde behandelkosten, daar dit een afspraak betreft tussen u en uw verzekering en wij daarbij niet als partij betrokken zijn.

-De begrotingen zijn tenzij anders vermeld drie maanden geldig na afgifte.

-De patiënt wordt door het TKC op de hoogte gesteld van de tarieven op de   website www.tkc.nu 

- De door de patiënt gemaakte behandelafspraak wordt gezien als een akkoord voor  begroting en prijslijst.

-Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd de verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.

-Afspraken worden vierentwintig uur tevoren afgezegd of verzet. Bij niet nagekomen afspraken houdt het TKC zich het recht voor om de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.

-Het TKC heeft NAW gegevens van patienten standaard opengesteld op haar website dmv de webagenda, deze zijn echter alleen te bereiken via persoonlijke inloggegevens. Wanneer de patiënt deze gegevens niet inzichtelijk wil hebben, dient hij dit aan te geven waarna de toegang tot de webagenda zal worden geblokkeerd.

 

Terug naar Tarieven | Terug naar het overzicht